Operator koparki

Realizacja różnego rodzaju inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością zatrudnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wśród nich znajduje się m.in. operator koparki.

Ile zarabia operator koparki w Polsce?

Wysokość zarobków operatora koparki w Polsce jest podyktowana rozmaitymi przesłankami. Liczą się oczywiście staż pracy oraz doświadczenie, ale nie bez znaczenia są również rodzaj inwestycji oraz finansowe możliwości realizującej ją firmy. Przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2700 zł brutto. Najlepiej opłacani operatorzy koparek otrzymują minimum 3500 zł brutto. Niektórzy operatorzy dysponują swoimi prywatnymi maszynami – średnie stawki godzinowe w takim układzie mieszczą się w przedziale od 60 do 120 zł za godzinę. Jednakże trzeba przy tej okazji pamiętać o tym, iż inwestycja w tego typu sprzęt jest niezwykle kosztowna i w rzeczywistości niekoniecznie musi się opłacać.

Czym zajmuje się operator koparki?

Operator koparki zajmuje się obsługą maszyny wykorzystywanej do robót ziemnych. W praktyce jest najczęściej operatorem koparko-ładowarki. Pracuje przede wszystkim w terenie otwartym – inwestycje budowlane są obecnie realizowane przez cały rok, aczkolwiek ich intensywność wyraźnie wzrasta w okresie wiosenno-letnim. Do obowiązków operatora koparki zaliczają się następujące czynności:

 • przygotowanie sprzętu do pracy,
 • rozładunek oraz załadunek materiałów,
 • transport maszyny na miejsce wykonywania robót,
 • wykonywanie wykopów na różnych głębokościach,
 • zbieranie oraz profilowanie skarp i nasypów,
 • wykonywanie prostych napraw,
 • dostosowywanie się do zaleceń brygadzisty, mistrza lub kierownika budowy,
 • kontrolowanie jakości wykonywanych prac,
 • konserwacja sprzętu,
 • sporządzanie raportów traktujących o użytkowaniu urządzenia z uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy maszyny.

W trakcie pracy operator koparki musi mieć na względzie kwestie takie jak m.in.:

 • dostosowywanie się do wytycznych nadzoru odnośnie wymagań i zakresu zadań do wykonania,
 • przestrzeganie przepisów BHP, co wiąże się z podejmowaniem licznych działań profilaktycznych takich jak np.:

– zwracanie uwagi na to, by maszyna nie znajdowała się bezpośrednio przy wykopie, gdyż grozi to jej wywróceniem,

– noszenie odzieży ochronnej,

– przestrzeganie zasad bezpiecznego składowania urobku,

– wyznaczanie stref prac niebezpiecznych,

– korzystanie wyłącznie ze sprzętu poddawanego regularnym przeglądom technicznym.

Jak zostać operatorem koparki?

Kandydaci na operatorów koparki muszą spełniać pewne wymagania:

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiadanie wykształcenia minimum podstawowego bądź gimnazjalnego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie specjalistycznego kursu uwieńczonego egzaminem, który potwierdza zdobyte kwalifikacje.

Wspomniany kurs zazwyczaj przygotowuje do obsługi koparko-ładowarki. Składa się on z zajęć teoretycznych i praktycznych – przeciętny czas jego trwania to ok. 180 godzin, chociaż ostatecznie jest to uzależnione od ośrodka organizującego szkolenie. Ceny kursów są zróżnicowane zależnie od organizatora oraz regionu, lecz ich przeciętny koszt wynosi od 1500 do 2100 zł. Po złożeniu egzaminu przyznawana jest tzw. książka operatora maszyn roboczych, gdzie znajduje się informacja o rodzaju posiadanych uprawnień. Mają one charakter bezterminowy.

Ponadto konieczne są również:

 • odbycie co najmniej miesięcznego stażu przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny, a w przypadku jego braku zaliczenie dodatkowych zajęć praktycznych, które trwają minimum 26 godzin,
 • posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość wykonywania pracy na omawianym stanowisku.

Każdy, kto podejmuje pracę w charakterze operatora koparki, powinien mieć świadomość wiążących się z tym zagrożeń, do których zaliczają się m.in.:

 • poślizgnięcia i upadki powodujące urazy ciała,
 • hałas skutkujący możliwością uszczerbku słuchu,
 • nadmierne obciążenie układu kostno-mięśniowego przy przenoszeniu i podnoszeniu części maszyn, ładunków etc.,
 • ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
 • możliwość wystąpienia alergii wskutek kontaktu z substancjami chemicznymi, pyłem, kurzem itp.,
 • ryzyko częstych przeziębień,
 • nadmierne obciążenie kręgosłupa wynikające z tego, iż praca jest wykonywana głównie w pozycji siedzącej.

Jak w każdej innej profesji, tak i w zawodzie operatora koparki wymagane są pewne predyspozycje:

 • zmysł techniczny,
 • zdolności manualne,
 • odporność na stres,
 • wysoka sprawność fizyczna,
 • dobry stan zdrowia,
 • odpowiedzialność,
 • solidność,
 • punktualność,
 • zdolność przewidywania konsekwencji poszczególnych działań,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w awaryjnych sytuacjach,
 • mile widziane jest doświadczenie w obsłudze rozmaitych.

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora koparki jest zobligowana do:

 • uczestnictwa w szkoleniach BHP – odbywają się one co 6 miesięcy oraz przed rozpoczęciem robót wiążących się ze sporym zagrożeniem dla zdrowia i życia,
 • uczestnictwa w szkoleniach okresowych odbywających się co 2 lata,
 • poddawania się okresowym badaniom lekarskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here