Operator maszyn budowlanych

Jedną z najbardziej popularnych profesji w zakresie obsługi maszyn i pojazdów jest zawód operatora maszyn budowlanych. Popyt na usługi doświadczonych specjalistów jest ogromny z uwagi na dużą ilość realizowanych w Polsce inwestycji budowlanych.

Ile zarabia operator maszyn budowlanych w Polsce?

Rozpiętość w zakresie zarobków operatorów maszyn budowlanych w Polsce jest bardzo duża. Ich wysokość jest podyktowana licznymi czynnikami takimi jak m.in. region zatrudnienia, finansowe możliwości danej firmy, staż pracy, stopień posiadanych uprawnień i doświadczenie operatora itp. Niemniej przeciętna pensja w tym zawodzie kształtuje się na poziomie średniej krajowej – zgodnie z informacjami podanymi przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wyniosło 4351,45 zł brutto. Najgorzej opłacani operatorzy zarabiają średnio mniej niż 2300 zł brutto, aczkolwiek dotyczy to osób początkujących w zawodzie.

Czym zajmuje się operator maszyn budowlanych?

Operator maszyn budowlanych zajmuje się obsługą maszyn budowlanych – koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych i wielu innych. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku zaliczają się m.in.:

 • obsługa specjalistycznych maszyn budowlanych,
 • konserwacja sprzętu,
 • przyjmowanie, sortowanie, załadunek towaru,
 • kontrolowanie stanu technicznego maszyn i w razie konieczności wykonywanie drobnych napraw,
 • sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych prac,
 • przygotowywanie raportów na temat użytkowania sprzętu ze szczególnym naciskiem na sytuacje, gdy stwierdzone zostają nieprawidłowości w pracy maszyny,
 • demontaż i montaż zespołów maszyn budowlanych,
 • przygotowywanie planu robót.

Podczas wykonywania poszczególnych czynności operator maszyn budowlanych jest zobligowany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jego praca ma co prawda charakter indywidualny, jednakże niezbędna jest tutaj ścisła współpraca z zespołem oraz uwzględnianie poleceń brygadzisty, mistrza lub kierownika budowy.

Jak zostać operatorem maszyn budowlanych?

Osoba pragnąca pracować w zawodzie operatora maszyn budowlanych musi przede wszystkim ukończyć specjalistyczny kurs. Aby do niego przystąpić, trzeba spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • posiadać prawo jazdy kat. B lub C, T,
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

Ponadto wymagania różnią się w zależności od rodzaju kursu, na który aplikuje kandydat:

 • w przypadku szkolenia w zakresie klasy III niezbędna jest udokumentowana praktyka w charakterze pomocnika operatora trwająca od 3 do 10 miesięcy,
 • w przypadku szkolenia w zakresie klasy II kandydat musi posiadać uprawnienia klasy III plus minimum roczny staż zawodowy,
 • w przypadku szkolenia w zakresie klasy I nieodzowne jest posiadanie uprawnień II klasy plus 2-letniego stażu zawodowego.

Po zakończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień nadawanych przez Zakład Kształcenia Kadr Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz z otrzymaniem książeczki operatora z wpisem dotyczącym rodzaju uzyskanych uprawnień.

Kandydaci muszą ponadto wykazać się pewnymi predyspozycjami takimi jak np.:

 • dobry stan zdrowia,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • odpowiedzialność,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • refleks,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności manualne,
 • zainteresowania techniczne.

Warto przy tej sposobności przypomnieć o tym, iż istnieją przeciwwskazania do pracy w omawianej profesji. Są to:

 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia równowagi,
 • wady wzroku, których nie da się skorygować okularami,
 • daltonizm,
 • wady słuchu,
 • choroby kręgosłupa,
 • choroby układu krążenia,
 • choroby układu oddechowego.

Operator maszyn budowlanych – własna firma

Wiele osób posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie w pracy operatora maszyn budowlanych decyduje się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Należy liczyć się z tym, że jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, dlatego też niezbędny będzie tutaj profesjonalny biznesplan. Największe wydatki generuje zakup maszyn – to, jakiego rzędu jest to wydatek, zależy od rodzaju oraz zakresu świadczonych usług. W rachubę wchodzi szereg czynności takich jak m.in.:

 • wykonywanie wykopów pod fundamenty rozmaitych budynków,
 • świadczenie pomocniczych usług przy budowie dróg i chodników,
 • przygotowywanie terenów pod inwestycje,
 • wykonywanie wykopów pod ogrodzenia, przyłącza gazowe itp.

Spectrum możliwości jest spore, dlatego też zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy rynku w celu uzyskania informacji na temat usług, na które na danym rynku jest największe zapotrzebowanie, a także ich cen. Koniecznie też trzeba pomyśleć o odpowiednim zapleczu, gdzie będą przechowywane maszyny oraz o zatrudnieniu pracowników posiadających uprawnienia do ich obsługi.

Świadczenie usług za pomocą maszyn budowlanych najczęściej przybiera formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Rejestruje się ją we właściwym urzędzie gminy lub miasta poprzez wypełnienie formularza CEIDG. Formalności nie są skomplikowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here