Położnik-ginekolog

Ile zarabia położnik-ginekolog w Polsce?

Średnie zarobki lekarza położnika-ginekologa w Polsce wynoszą  4 440 zł brutto. Wynagrodzenia wahają się od 3 800 do 5 900 zł brutto. Na wysokość pensji wpływ ma miejsce pracy, ilość godzin przepracowanych w miesiącu, staż pracy lekarza, wykształcenie oraz region zatrudnienia.

Czym zajmuje się położnik-ginekolog?

Lekarz położnik-ginekolog posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne, konieczne dla prowadzenia prawidłowej podstawowej i specjalistycznej opieki profilaktycznej oraz leczniczej nad kobietą w poszczególnych okresach życia, w tym skutecznego zapobiegania oraz leczenia chorób narządów płciowych u kobiet.

Lekarz położnik-ginekolog posiada uprawnienia do:

 • prowadzenia podstawowej i specjalistycznej opieki profilaktycznej i leczniczej nad kobietą,
 • orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób,
 • wydawania opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych pacjentek,
 • udzielania konsultacji lekarskich lekarzom innych specjalności,
 • promowania zdrowia i profilaktyki chorób układu rozrodczego,
 • wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • kierowania jednostkami administracyjnymi w pionie położniczo-ginekologicznym,
 • prowadzenia specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • prowadzenia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych pracowników medycznych zatrudnionych w pionie położniczo-ginekologicznym,
 • kierowania eksperymentem medycznym w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Jak zostać położnikiem-ginekologiem?

Ukończenie studiów medycznych z wynikiem pozytywnym upoważnia absolwenta do ubiegania się o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Konieczne jest również odbycie 13 miesięcznego stażu w placówce służby zdrowia. Staż zakończony jest egzaminem państwowym. Otrzymanie pozytywnego wyniku pozwala na wykonywanie zawodu lekarza. W celu przystąpienia do studiów specjalizacyjnych konieczne jest odbycie procedury kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja, która ocenia wnioski pod względem formalnym i ustala listę lekarzy, którzy uzyskują możliwość przystąpienia do specjalizacji. W przypadku specjalizacji w położnictwie-ginekologii konieczne jest odbycie kursów specjalizacyjnych:

 • kurs wprowadzający do specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • kurs promocji zdrowia w położnictwie i ginekologii,
 • kurs patofizjologii ciąży i porodu,
 • kurs diagnostyki i terapii płodu,
 • kurs chorób przenoszonych drogą płciową,
 • kurs stanów naglących i krwotoków w położnictwie i ginekologii,
 • kurs endokrynologii ginekologicznej, ginekologii wieku rozwojowego,
 • kurs ultrasonografii,
 • kurs endoskopii.

Formą zaliczenia kursów są kolokwia z wiedzy teoretycznej objętej programem, zaliczane u kierownika kursu. Podstawową formą kształcenia klinicznego jest praca w oddziale oraz poradni pod nadzorem kierownika specjalizacji lub upoważnionego przez niego lekarza. Czas trwania stażów kierunkowych wynosi łącznie 67 miesięcy. Lekarz w trakcie specjalizacji odbywa co najmniej 2 tygodnie stażu kierunkowego w jednostce klinicznej w każdym roku kształcenia.

Staże, które obowiązkowo odbywa lekarz w trakcie specjalizacji położniczo-ginekologicznej:

 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej,
 • staż kierunkowy w bloku porodowym i oddziale położniczym,
 • staż kierunkowy w zakresie patologii ciąży,
 • staż kierunkowy w zakresie ginekologii,
 • staż kierunkowy w zakresie neonatologii i intensywnej terapii noworodków,
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych,
 • staż kierunkowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej,
 • staż kierunkowy w zakresie urologii,
 • staż kierunkowy w zakresie onkologii ginekologicznej,
 • staż kierunkowy w przyszpitalnej poradni położniczo-ginekologicznej,
 • staż kierunkowy w pracowni histopatologii,
 • staż kierunkowy w pracowni diagnostyki laboratoryjnej,
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.

Formą zaliczenia staży kierunkowych są kolokwia z wiedzy teoretycznej objętej programem każdego ze staży oraz sprawdzian umiejętności praktycznych. W trakcie specjalizacji lekarz obowiązkowo wykonuje zabiegi operacyjne, które są dokumentowane i poświadczane przez kierownika specjalizacji. Specjalizujący się lekarz ma obowiązek pełnić co najmniej 3 dyżury w miesiącu. Czas trwania specjalizacji w położnictwie i ginekologii dla lekarzy po stażu podyplomowym wynosi 78 miesięcy w tym: kursy 4 miesiące, staże 68 miesięcy i 6 miesięcy urlopu. Studia specjalizacyjne kończą się państwowym egzaminem specjalizacyjnym złożonym z części teoretycznej oraz praktycznej.

Położnik-ginekolog – własna firma

W celu otworzenia prywatnej praktyki położniczo-ginekologicznej, obowiązkowe jest posiadanie stosownego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gabinet musi zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz otrzymać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz położnik-ginekolog powinien  być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,  Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Utworzenie działalności gospodarczej odbywa się za pomocą składanego wniosku w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here